Екотуристическа дестинация ИЗТОЧНА ЕМИНСКА ПЛАНИНА

 

 

Еминска планина – уникално природно кътче!

Изглед от Еминска планина
През 2010 г. екипът на Фондация „Геа Челониа”, вдъхновен от красотата и природното богатство на Еминска планина стартира проект за популяризиране на този уникален район. Създаването на сайта е насочено към привличане на туристи с позитивно и щадящо отношение към природата. Постарахме се да покажем необходимостта от опазване на природно богатство с изключително висока консервационна стойност, едно от последните кътчета дива природа по българското крайбрежие, убежище на много животински и растителни видове.

Еминска планина е последната сухоземна точка на дългата около 700 км. Старопланинската верига. Тя е важен крайбрежен биокоридор за разпространението на топлолюбиви видове животни. Поради огромното разнообразие от птичи видове, земноводни и влечуги, районът е обявен за Орнитологично важно място и Херпетологично важно място. Той е местообитание на редица видове от Приложение 2 на Закона за Биологичното Разнообразие, което го прави изключително привлекателен за любителите на тези видове: червенокоремна бумка, шипоопашата и шипобедрена костенурка, обикновена блатна костенурка, ивичест и леопардов смок, видра. Територията на запад и север от нос Емине, включително местността Иракли, е обявена за КОРИНЕ Биотопи място. Като едно от последните запазени места по българското Черноморие, „Емине-Иракли” е инвентаризирана и определена като Натура 2000 зона.

 

© 2007 Фондация Геа Челониа www.geachelonia.org